Algemene voorwaarden - Replacements Shop

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities

1.1. Needy: gevestigd te SLEEN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder registratienummer 80864775 handelend onder de naam Needy.
1.2. Website: de website van Needy, te raadplegen via www.replacementsshop.
nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Needy en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Needy en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Needy zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Needy slechts
bindend, indien en voor zover deze door Needy uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Needy afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Needy kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen
tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in
andere van Needy afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Needy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen
ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Needy en het voldoen aan de daarbij door Needy
gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Needy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,
heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Needy het
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
ontvangen.
4.4. Needy kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien
Needy op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Needy is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt
op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Needy daarvan in kennis te stellen, zodat Needy gepaste
maatregelen kan nemen.


Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Needy is ontvangen, stuurt Needy de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2. Needy is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn
de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is
overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30
dagen geleverd worden.
6.4. Indien Needy de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan
met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. Needy raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
6.7. Needy is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.


Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Needy
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Needy een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Needy, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Needy kenbaar te
maken dat hij van de aankoop af ziet. Needy bevestigt in geval van een
digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog
14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de
in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te
zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige
verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Needy
Dopheide, 10
7841 GK, SLEEN

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Needy de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Needy aanbiedt het
product zelf af te halen, mag Needy wachten met terugbetalen tot Needy het
product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Artikel 8. Zakelijk retourrecht

8.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige
toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
 Zakelijke Klant de Overeenkomst met Needy binnen 7 dagen na
ontvangst van het product dient te ontbinden.
 Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Needy enkel het
aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour
sturen en voor de kosten van het retourneren.
 Zakelijke Klant aan Needy een ongebruikt product in een ongeschonden
verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich hier niet aan
houdt, is Needy gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten,
dan wel schade voor in rekening te brengen.
 reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de
Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Needy zullen worden
terugbetaald.


Artikel 9. Betaling


9.1. Klant dient betalingen aan Needy volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Needy is
vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook
van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.


Artikel 10. Garantie en conformiteit

10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Needy een
aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het
zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2. Needy staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Needy er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Needy daarvan in kennis te stellen.
10.4. Indien Needy de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen

11.1. Needy staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Needy er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
11.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het
gebrek heeft ontdekt Needy daarvan in kennis te stellen.
11.3. Indien Needy de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
Artikel 12. Klachtenprocedure
12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Needy, dan kan hij bij Needy telefonisch, per e-mail of per post een klacht
indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
12.2. Needy geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na
ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Needy
binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een
indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
12.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
13.2. De totale aansprakelijkheid van Needy jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding
van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs
(inclusief btw).
13.3. Aansprakelijkheid van Needy jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in
ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Needy jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te
vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van Needy.
13.5. De aansprakelijkheid van Needy jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien
Klant Needy onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Needy ook
na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Needy in staat is adequaat te reageren.
13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Needy meldt.
13.7. In geval van overmacht is Needy niet gehouden tot vergoeding van enige
daardoor bij Klant ontstane schade.


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

14.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Needy totdat alle
vorderingen die Needy op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee
verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

14.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
14.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Needy te bewaren.
14.4. Needy is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke
Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
14.5. Zakelijke Klant zal Needy te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter
inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Needy.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. Needy verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.


Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Needy gevestigd is.
16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Needy
Dopheide, 10
7841 GK, SLEEN
Telefoon: 0653166305
E-mail: needynederland@gmail.com
KvK-nummer: 80864775
Btw-nummer: nl861829992B01

betaalmogelijkheden

Over ons

Replacements-shop.nl een webshop met een steeds verder groeiend aanbod aan vervangingsartikelen. Denk hierbij aan stofzuiger accessoires. Graag voorzien wij je van advies zodat je gelijk het juiste onderdeel kunt bestellen.

Zoeken

Adresgegevens

Onderdeel van Needy

Replacements Shop 
Dopheide 10
7841GK Sleen

info@replacements-shop.nl

Kvk 80864775 
BTW NK861829992B01

© 2021, Replacement-shop Mogelijk gemaakt door TB2X – Webontwikkeling Marketing
X

Je winkelwagen

Je winkelmand is leeg

Subtotaal
€0.00
Toevoegen
0